I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP„) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné ( dále jen „prodávající“ ) a fyzickou osobou spotřebitelem , jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující„), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní„). Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud se strany výslovně nedohodly jinak.

Prodávajícím je Lékárna Vicky Wall, provozovaná společností Red Angel, s.r.o. , IČ 47 321 211, DIČ SK2023821690 se sídlem Riazanská 59, 831 03 Bratislava, společnost je zapsána v obchodním rejstříku OS Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 90688/B.
Vedoucí lékárničkou a odborným zástupcem je PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková.
PZS kód lékárny P78106160301
Číslo povolení: 103793/2014-HF/2
Informační služba, telefon: +421 907 806 804

Adresa internetového obchodu prodávajícího: vickywall.eu (dále jen „internetový obchod„).

1.2 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá a plní kupní smlouvu za účelem nákupu výrobků, určených pro přímou osobní spotřebu fyzických osob, zejména pro samotnou fyzickou osobu nebo pro příslušníky své domácnosti. K objednávání produktů prostřednictvím internetového obchodu je oprávněna fyzická osoba, která dovršila věk 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům.

1.3 Kupující bere na vědomí, že v rámci internetového obchodu jsou mimo jiné nabízeny i léky, které jsou určeny pouze fyzickým osobám a nejsou určeny pro podnikatelský nákup léčiv, či nákup léčiv právnickou osobou (jedná se o individuálně připravované léky a hromadně připravované léky ve smyslu § 46 odst. 2 písmeno b, c) zákona č.j. 362/2011 Sb. o lécích a zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon o lécích“), resp. § 26 a 27 vyhlášky MZ SR č.j. 129/2012 Sb. o požadavcích na správnou lékárenskou praxi).

1.4 Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva„).

1.5 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou vysloveně upraveny v těchto VOP a/nebo ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník„) a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.6 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

1.8 Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat jakýmikoli změnami, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly během účinnosti předchozího znění VOP.

II. Základní informace, Prodávající

2.1 Stránky vickywall.eu a internetové obchody provozované v rámci domény vickywall.sk umožňují:
a) nákup humánních léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, doplňkového a jiného sortimentu (v dalším textu jako „zboží“) z lékárny Vicky Wall, která provozuje svůj internetový obchod v rámci domény vickywall.eu (v dalším textu osoby provozující své internetové obchody v rámci domény vickywall.eu i jako „prodávající“),
b) možnost zjištění cen zboží v konkrétní lokalitě a následné objednání s osobním odběrem zboží z lékárny (prodávajícího) v dané lokalitě prostřednictvím jejího internetového obchodu provozovaného v rámci domény vickywall.eu,
c) srovnání cen zboží nabízeného prodávajícími či dalšími subjekty,
d) nákup jiného zboží než uvedeného pod písmenem a)

2.2 Subjektem, který zajišťuje technický provoz stránek a jejich správu je společnost:
Lékárna Vicky Wall
Red Angel s.r.o.,
IČO 47 321 211
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
zapsaná v obchodním rejstříku OS Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 90688/B
(dále jen „Lékárna Vicky Wall“ a/nebo „správce aplikace“)

2.3 Prodávajícím ve vztahu k zákazníkovi je u humánních léků vždy Lékárna Vicky Wall, z jejíž internetového obchodu provozovaného na doméně vickywall.eu si zákazník objedná produkt. Lékárnou se pro účely těchto podmínek myslí subjekt, který je držitelem povolení k poskytování lékárenské péče.

2.4 Tyto VOP nepředstavují kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřenou s využitím rozhraní vickywall.eu, a souhlas s těmito VOP nepředstavuje uzavření kupní smlouvy. Podmínky smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jehož předmětem je koupě produktů prostřednictvím internetového obchodu, jsou uvedeny v čl. V těchto VOP. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

III. Nákup zboží

3.1 Zákazník má možnost provést výběr produktu zadáním názvu produktu nebo jeho části do vyhledávacího pole vickywall.eu. Po provedení výběru produktu zákazníkům nabídne vickywall.eu seznam relevantních nabídek, odpovídajících zadání zákazníka.

3.2 V každé nabídce jsou uvedeny minimálně následující údaje:
a) název produktu;
b) fotografie produktu, přičemž mohou být také použity i fotografie, které se mohou lišit, například. v barvě balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;
c) specifikace produktu podle jeho povahy;
d) cena produktu, která je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak;
e) popis produktu ve smyslu Zákona o lécích a vyhlášky MZ SR č.j. 21/2012 Sb.

3.3 Vedle ceny produktu může být v nabídce uvedena cena včetně jeho dopravy k zákazníkovi, případně cena jednotlivých způsobů dopravy, nabízených lékárnou.

3.4 Po výběru konkrétní nabídky již v rámci internetového obchodu Lékárny Vicky Wall vloží zákazník produkt do nákupního košíku, jeho obsah má možnost zkontrolovat, měnit a odstranit jeho případné chyby před odesláním objednávky.

3.5 V nákupním košíku se zákazníkovi zobrazí vždy veškeré zboží uložené v košíku, cena produktu, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všech produktů uložených v košíku a náklady na dopravu objednaných produktů; ceny produktů se zobrazují včetně DPH.

3.6 Odeslání objednávky zákazníkem je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy s Lékárnou Vicky Wall. Lékárna Vicky Wall poté prostřednictvím svého internetového obchodu provozovaného v rámci vickywall.eu potvrdí objednávku na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem v rámci objednávky. Přijetím potvrzení objednávky zákazníkem je uzavřena kupní smlouva s Lékárnou Vicky Wall. V případě, že je zákazník spotřebitelem, je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 52 a násl. Občanského zákoníku. Internetový výdej léků a zdravotnických prostředků ve smyslu § 22 ods. 2 Zákona o lécích se řídí Vyhláškou MZ SR č.j. 21/2012 Sb. V případě ostatních produktů internetového obchodu prodávajícího, se režim prodeje prostřednictvím internetového obchodu řídí zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího.

IV. Kupní smlouva – obecná ustanovení

4.1 Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím kupujícímu, přičemž v případě prodeje registrovaných humánních léků a zdravotnických prostředků jde výhradně o léky a zdravotnické prostředky definované v ust. § 22 ods. 2 Zákona o lécích, tzn. léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a/nebo zdravotnické prostředky, které splňují požadavky na uvedení na trh podle zvláštních předpisů, kromě aktivních implantovatelných zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, zdravotnických prostředků III. skupiny a implantovatelných a invazivních zdravotnických prostředků pro dlouhodobé používání IIa. skupiny nebo IIb. skupiny (v dalším textu jako „zdravotnické pomůcky“). Zbožím se rozumí také zdravotnické potřeby, potravinové doplňky a kosmetika, které se spolu s léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a zdravotnickými pomůckami společně označují pro účely těchto VOP dále jen jako „zboží“. Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis.

4.2 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom použity i fotografie, které se mohou lišit například v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;
c) specifikace produktu podle jeho povahy;
d) cena produktu je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní ;
e) povinné informace podle Zákona o lécích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ SR č.j. 21/2012 Sb.

4.3 Všechny nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží

4.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.5 Nákup zboží může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní nebo přímo bez registrace

4.6 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit kdykoli dle vlastního uvážení. Registrací kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Uzavření kupní smlouvy

5.1 Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní;
b) způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
c ) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
(dále společně jen jako „objednávka„).

5.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to is ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího„).

5.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky) před uzavřením kupní smlouvy.

5.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím potvrzení přijetí objednávky kupujícím (akceptací), přičemž v případě platby ceny za zboží v hotovosti v provozu prodávajícího podle bodu 6.1 a) nebo v případě platby ceny za zboží platební kartou v provozu prodávajícího podle bodu 6.1 b ) VOP dojde k přijetí objednávky okamžikem zaplacení kupní ceny.

5.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo z VOP.

5.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. Cena

6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozu prodávajícího uvedené v rámci objednávkového formuláře tam, kde prodávající umožňuje osobní odběr;
b) bezhotovostně platební kartou v provozu prodávajícího uvedené v rámci objednávkového formuláře tam, kde prodávající umožňuje osobní odběr;
c) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající oznámí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího„);
d) dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím oprávněného přepravce.

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno vysloveně jinak, kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3 V případě platby v hotovosti, zda v případě platby na dobírku nebo v případě platby platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 48 hodin od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet.

6.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolu s uvedením variabilního symbolu platby, který je oznámen kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet podle bodu 6.1 c).

6.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb realizovaných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad, fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

6.7. Daňový doklad za prodej zboží a služby (doprava) bude zákazníkovi dodán buď přímo se zbožím nebo elektronicky emailem. Dodání daňového dokladu emailem proběhne nejpozději do 10 dnů od převzetí zásilky zákazníkem. Objednávka a doprava může být rozdělena na více daňových dokladů dle expedice zboží.

6.8 Zboží zůstává majetkem prodávajícího do úplného zaplacení ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží a řádného převzetí zboží, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VII. Dodání

7.1 Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:
a) v případě platby v hotovosti nebo platební kartou se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu kdykoli po přijetí objednávky kupujícího v provozovně prodávajícího v průběhu běžné pracovní doby, která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní;
b) v případě platby bezhotovostním způsobem; t. j. převodem na účet, se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu v provozu prodávajícího, a to kdykoli v průběhu běžné pracovní doby, která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní, nejdříve však poté, co bude kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o přijetí ceny za zboží podle bodu 5.4 VOP;
c) v případě platby bezhotovostním způsobem a zároveň v případě, že zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu ve lhůtě 48 hodin od přijetí úplné úhrady ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží, nebo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. V případě, že nedojde k výše uvedené úhradě ve lhůtě do 3 dnů od přijetí objednávky, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7.2 Kupující se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici pro převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím, nese kupující.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 V souladu s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu provozu prodávajícího (bod 1.1 VOP).

8.2 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší s tím, že kupující musí zboží vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu po odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované a, je-li to možné, v původním obalu.

8.3 Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.4 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnění, které poskytl prodávajícímu za odebrané zboží, a to do deseti (10) dnů od skončení lhůty pro přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určen kupujícím. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit kupujícímu poskytnuté plnění již při vrácení zboží.

8.5 Ustanovení bodů 8.1 až 8.4 se nevztahují na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že jejím předmětem je koupě léků respektive zdravotnických prostředků ve smyslu § 22 ods. 2 Zákona o lécích. V takovém případě se odstoupení od smlouvy řídí Vyhláškou MZ SR č.j. 21/2012 Sb. Prodávající v takovém případě zajistí průběh odstoupení od smlouvy tak, aby v souvislosti s odstoupením od smlouvy nevznikly náklady na straně kupujícího.

IX. Informační služba, nežádoucí účinky

9.1 Prodávající má v rámci svých internetových stránek zřízenou zákonem požadovanou informační službu, která slouží k poskytování poradenství o lécích, jejich kvalitě a bezpečnosti a ke shromažďování hlášení o nežádoucích účincích. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu a jsou uvedeny také v rámci VOP (bod 1.1 VOP).

9.2 V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře.

9.3 Kupujícímu se u léků důrazně doporučuje pečlivě číst písemné informace a seznámit se se způsobem užívání daného léku.

X. Záruka, odpovědnost za vady, spory

10.1 Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Není-li při dodání zboží stanovena jiná záruční doba, je záruční doba na dodané zboží 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti oznámit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

10.2 V případě reklamace léků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léku se doporučuje nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby se minimalizovaly náklady na obou stranách, kdy zejména v případě léků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat

10.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů , je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10.4 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou ; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.5 V případě zboží zakoupeného podnikatelem se takový smluvní vztah řídí zákonem 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem (tam, kde je to možné, není u léků). V takovém případě se záruka neposkytuje a kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení těchto VOP.

10.6 Jakákoliv svá práva a nároky můžete vůči nám uplatňovat i v rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně tak naše nároky vůči Vám mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, jelikož Vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte na info@vickywall.eu

XI. Kontrolní orgán

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího je:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Tel. 421-2-50 70 11 11
sukl@sukl.sk
www.sukl.sk

a

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, 827 99  Bratislava 27 
Tel. 421-2-58 27 21 64
info@soi.sk 
www.soi.sk

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 Kupující uděluje Prodávajícímu – společnosti Red Angel s.r.o., se sídlem Riazanská 59, 831 03 Bratislava, IČO 47 321 211, IČ DPH SK2023821690 zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 90688/B (dále jen jako „Prodávající“ v příslušném gramatickém tvaru) souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (zejména prostřednictvím Registračního formuláře, formuláře pro aktualizaci registrovaných údajů a Objednávkového formuláře) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, fakturační adresa, dodací adresa nebo adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje“ v příslušném gramatickém tvaru). Prodávající je oprávněn osobní údaje Kupujícího zpracovávat pro účely:

12.1.1 realizace smluvních a jiných vztahů, závazků a povinností, které vznikají v souvislosti s prodejem Produktů Prodávajícího prostřednictvím Obchodu,

12.1.2. zkvalitňování produktů a služeb Prodávajícího.

12.2 Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu.

12.3 Souhlas je možné, při dodržení omezení nezbytných k dokončení realizace smluvních a/nebo jiných vztahů, závazků a povinností, vzniklých v souvislosti s prodejem Produktů Prodávajícím prostřednictvím Obchodu před odvoláním souhlasu (např. vyřízení přijaté objednávky), kdykoli bezplatně odvolat, a to formou e-mailu (obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů) doručeného na e-mailovou adresu info@vickywall.eu nebo formou dopisu (obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů) doručeného Prodávajícímu na adresu jeho sídla. Odvoláním souhlasu zaniká registrace registrovaného Kupujícího na stránkách Obchodu, přístup registrovaného Kupujícího do částí (sekcí) stránek Obchodu určených pro registrované uživatele i jeho účast ve věrnostním programu, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Prodávající smí osobní údaje Kupujícího zpracovávat, dokud souhlas nebude odvolán. Kupující má ve vztahu k jeho zpracovávaným osobním údajům všechna práva stanovená v § 28 zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, a to právo:

12.3.1 na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat ve srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů, informace o zdroji, ze kterého byly získány osobní údaje, opravu nesprávných osobních údajů, likvidaci osobních údajů, pokud pominul účel jejich zpracování nebo došlo při jejich zpracování k porušení zákona,
12.3.2 odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a písemně žádat blokování osobních údajů v případě odvolání souhlasu,
12.3.3 na základě písemné žádosti namítat zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bez souhlasu, jakož iv případě neoprávněného zásahu do práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být zpracováním osobních údajů poškozeny,
12.3.4 v případě podezření, že osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, podat Úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

12.4 Osobní údaje Kupujícího může Prodávající zpřístupnit i příjemcům ve smyslu § 4 ods. 2 písm. g) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem realizace doručení předmětu objednávky Kupujícímu. Osobními údaji Kupujícího se pro účely těchto VOP rozumí jednak osobní údaje samotného Kupujícího, a jednak i osobní údaje osob jednajících za Kupujícího, který je právnickou osobou, které byly Prodávajícímu poskytnuty Kupujícím a/nebo samotnými osobami jednajícími za Kupujícího, který je právnickou osobou. Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje Kupující Prodávajícímu i souhlas k využívání jeho údajů nemajících charakter osobního údaje.

12.5 Údaje Kupujícího (včetně osobních údajů) mohou být poskytovány třetím osobám, stanoví-li to obecně závazný právní předpis a/nebo na základě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy a/nebo jiného státního orgánu a/nebo je-li to nutné k realizaci vztahů, závazků a povinností, které vznikají v souvislosti s prodejem Produktů dle těchto VOP.

12.6 Údaje Kupujícího (včetně osobních údajů) mohou být poskytovány třetím osobám, stanoví-li to obecně závazný právní předpis a/nebo na základě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy a/nebo jiného státního orgánu a/nebo je-li to nutné k realizaci vztahů, závazků a povinností, které vznikají v souvislosti s prodejem Produktů dle těchto VOP.

12.7 Potvrzením souhlasu s těmito VOP uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas k používání technologie cookies a používání údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii pro každý a všechny účely uvedené výše v tomto bodě VOP. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a lze jej kdykoli, bezplatně, způsobem podle následujícího odstavce odvolat. V případě nesouhlasu s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii pro účely uvedené výše v tomto bodě VOP, zablokujte používání technologie cookies příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte Váš internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval nebo zakazoval (nepovoloval) použití technologie cookies). Prodávající si však dovoluje upozornit, že zablokování technologie cookies může (z technických důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) přístup na a/nebo funkcionalitu některých stránek Obchodu a/nebo jejich částí (sekcí) a/nebo omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované funkce. Nastavení internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu, které nebude blokovat používání technologie cookies (tj. nastavení, které nebude blokovat resp. zakazovat použití technologie cookies nebo nastavení, které bude použití technologie cookies přímo povolovat), bude považováno za souhlas s používáním technologie cookies a údajů získaných prostřednictvím stránek Obchodu využívajících tuto technologii pro každý a všechny účely uvedené výše v tomto bodě VOP).

12.7.1 umožnění pohybu návštěvníka resp. uživatele stránek Obchodu po stránkách a využívání jejich funkcí, jako např. přístup do zabezpečených částí (sekcí) stránek Obchodu či ukládání položek do Nákupního košíku atd.,
12.7.2 shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé stránek Obchodu používají stránky, jako například. které stránky Obchodu jsou navštěvovány nejčastěji nebo zda návštěvníci nebo uživatelé stránek Obchodu přijímají zprávy o chybách atd.; tyto cookies jsou používány zejména k vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí stránek Obchodu,
12.7.3 uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli stránek Obchodu, jako například. volba uživatelského jména, výběr jazyka nebo regionu atd., tyto cookies jsou používány zejména k zajištění osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu pro návštěvníky a uživatele stránek Obchodu,

12.7.4 reklamní a marketingové účely Provozovatele, jeho programů, produktů a služeb, tyto cookies jsou používány zejména k zajištění osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.1.2023.

13.2 Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.

13.3 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.j. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, a zákonem o lécích.

13.4 V případě, že by některá ustanovení těchto VOP byla z jakéhokoli důvodu neplatná, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení těchto VOP.