Vážený zákazníku, vážená zákaznice,

jistě vám je známa skutečnost, že od 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné) nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákon č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“), které stanoví nové podmínky zpracování a ochrany osobních údajů.

Z uvedeného důvodu bylo třeba, aby se i naše společnost připravila na nové podmínky zpracování a ochrany osobních údajů fyzických osob podle Nařízení a Zákona.

Ochrana osobních údajů

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím. Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby.

Bezpečnost Vašich osobních údajů na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá Vaše data znát. Všechny informace o Vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. K informacím obsahujícím Vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které prošly příslušným školením a které jsou povinny dodržovat mlčenlivost a zákonem stanovené povinnosti a postupy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu vickywall.eu, dáváte při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně podle zákonem stanovených postupů.

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně společnosti Red Angel s. r. o., se sídlem Riazanská 59, 831 03 Bratislava, IČ: 47 321 211 (dále jen „společnost“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu:

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon, rod,
elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech.

Beru na vědomí, že:

• mám právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, namítat proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoli písemně odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti, zasláním e-mailu na adresu: info@vickywall.eu,
• mám právo kdykoli bezplatně namítat proti tomuto zpracování včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
• společnost osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
• mám právo na přenosnost poskytovaných údajů a předložení stížnosti příslušnému úřadu,
• nemám povinnost osobní údaje společnosti poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mě mít žádné právní následky.

Vymazání osobních údajů

V případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu: info@vickywall.eu. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje, které uvádíte na http://vickywall.eu jsou důvěrné a v žádném případě nejsou poskytovány dalším subjektům mimo e-shop, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky, společnosti vydávající platební karty a pod. a dodavatelem zabezpečujícím dodávku konkrétního zboží. Toto však vždy pouze v rámci konkrétních případů s využitím těchto služeb a výhradně v mezích právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

• zařazení do databáze zákazníků a zákaznic lékárny Vicky Wall,
• účasti ve věrnostním programu zákazníků a zákaznic lékárny Vicky Wall,
• účasti na marketingových a společenských akcích lékárny Vicky Wall,
• nabídky obchodu nebo služeb společnosti,
• provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování zákazníků a zákaznic lékárny Vicky Wall nebo jiných forem personifikace,
• zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms zprávou nebo jinou formou elektronické komunikace.

PROHLÁŠENÍ:

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci společnosti. Dále jsem srozuměn/a s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností provozovatele osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy. Souhlasím s tím, že budu pravidelně prostřednictvím SMS zpráv a e-mailu informován/a novinkách a obchodních sděleních lékárny Vicky Wall. Svým podpisem potvrzuji, že na mé přihlášce jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil/a se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného společnosti, který považuji za srozumitelný a jasný.